Technické služby Brezno

Technické služby mesta Brezno sú príspevková organizácia zriadená mestom, ktorá spravuje mestský majetok a priestory v správe mesta. Predmet hlavnej činnosti – verejnoprospešné služby.

Činnosť technických služieb:

 • nakladanie s komunálnym odpadom v zmysle zákona o odpadoch
 • udržiavanie čistoty v meste
 • správa a údržba verejnej zelene
 • správa a údržba verejného osvetlenia
 • správa a údržba mestských verejných WC
 • správa a údržba trhoviska
 • správa a údržba trhoviska
 • správa a údržba kanalizačných cestných vpustí
 • údržba miestnych komunikácií /jarná, letná, jesenná, zimná/
 • správa verejných priestranstiev
 • údržba pomníkov a pamätníkov
 • správa mestských cintorínov včetne kopania hrobov pre uloženie rakvy so zosnulým vrátane následného zasypania, prvotné úpravy, odvoz prebytočnej zeminy
 • správa a údržba parkovísk v centrálnej mestskej zóne
 • správa a údržba vodných tokov /Brezniansky potok, Potoka Banisko, Potoka Besná/
 • oprava a údržba budov vo vlastníctve mesta
 • oprava a údržba nebytových priestorov vo vlastníctve mesta
 • oprava a údržba obytných domov vo vlastníctve mesta
 • oprava a údržba bytov vo vlastníctve mesta