Pamätník Nemecká

Pamätník Nemecká
Redakcia 1. marca 2018

Hrôzostrašné činy, ktorých bola svedkom Vápenná pec v obci Nemecká, dnes pripomína expozícia Múzea SNP v Banskej Bystrici priamo pri hlavnej ceste v smere z Brezna do Banskej Bystrice. Vraždenie, ktorého boli obeťami nielen muži, ženy, ale dokonca aj deti, dnes pripomína expozícia v pamätnej izbe priamo vedľa vápennej pece a pamätník symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu.

Nemecká sa do slovenských dejín výrazne zapísala v januárových dňoch 1945, kedy sa vápenná pec, situovaná na rozhraní chotárov obcí Ráztoka a Nemecká, stala nemým svedkom tragických udalostí. Dňa 4. januára 1945 veliteľ oporného bodu Einsatzkommanda 14, so sídlom v Banskej Bystrici, SS-Obersturmführer Dr. Kurt Georg Herbert Deffner, spolu s veliteľmi nacistickej bezpečnostnej polície – Sicherheitspolizei, nacistickej bezpečnostnej služby – Sicherheitsdienstu, gestapa a kapitánom Vojtechom Košovským, poverencom Hlinkovej gardy pre Pohronskú župu, určili Kofroňovu vápenku za miesto hromadných popráv priamych účastníkov SNP, ich rodinných príslušníkov, sympatizantov Povstania a rasovo prenasledovaných osôb. Vápenka sa ukázala z hľadiska bezpečného zahladzovania stôp ako najschodnejšia cesta. Zároveň dúfali, že sa nikto nikdy nič nedozvie, lebo popol obetí a časti telesných pozostatkov zahladili vody rieky Hron….

Prvé hromadné popravy

K prvým hromadným popravám došlo 5. januára 1945. Popravu začal veliteľ oporného bodu Einsatzkommanda 14 SS – Obersturmführer Dr. K. H. Deffner. Na vraždení obetí, ktoré na miesto popravy privážali priamo z väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici, resp. osôb zaistených počas razií v blízkom okolí, sa podieľali príslušníci Einsatzkommanda 14, Sicherheitspolizei, Sicherheitsdienstu, gestapa a tiež príslušníci Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy z Považskej Bystrice. Poslednú popravu katani vykonali 11. januára 1945. Podľa záznamov uvedených v Základnej knihe zaistencov, ktorí boli väznení gestapom Krajského súdu v Banskej Bystrici, našlo smrť vo vápennej peci v Nemeckej 26 priamych účastníkov SNP. Išlo o Slovákov, Rusov, Francúzov, členov americkej vojenskej misie, o jednu Rumunku a 205 rasovo prenasledovaných osôb. Celkový počet obetí sa nedá presne vyčísliť, pretože nie všetky obete boli evidované. Predpokladá sa, že popravených bolo do 900 osôb. Podľa projektu architektov A. Béllu, E. Stančíka, M. Belluša a akade-mických sochárov K. Patakyovej a A. Viku bol obetiam fašistických represálií vedľa vápenky postavený pamätník symbolizujúci plameň pece a kľačiacu ženu.

Múzeum SNP

Od roku 2002 je expozícia v Ráztockej doline, kde nemecké jednotky a príslušníci POHG v januári 1945 popravili do 900 osôb v správe Múzea SNP. Nová expozícia Represálie nacistov a príslušníkov POHG na Slovensku v rokoch 1944-1945 bola sprístupnená v roku 2003. Expozícia je venovaná jednej z najtragickejších kapitol slovenských novodobých dejín – represáliám nemeckých nacistov a ich domácich kolaborantov z radov Pohotovostných oddielov Hlinkovej gardy (POHG) a príslušníkov nemeckej národnostnej skupiny.
Prvá časť spracúva všeobecný úvod do danej problematiky. Zároveň zachytáva priebeh, hlavných aktérov a obete vraždenia v Kremničke a Nemeckej – miesta početne najrozsiahlejších represálií s charakterom vyhladzovacích akcií na území Slovenska.

Druhá časť expozície, ktorá sa nachádza v samostatnej miestnosti, podrobne dokumentuje represálie na západnom, strednom a východnom Slovensku, ale aj na území južného Slovenska okupovaného horthyovským Maďarskom.

Otváracie hodiny:

Denne okrem pondelka od 09:00 do 16:00.

Vstupné:

• Dospelí – 0,70 €
• Deti, žiaci, študenti, dôchodcovia – zdarma
• Držitelia preukazu ŤZP a ŤZP-S – zdarma
• Členovia SZPB – zdarma
• Členovia Klubu priateľov Múzea SNP – zdarma

Kontakty:

Nahlasovanie vstupov: 0918 899 433

Zdroj: Múzeum Slovenského národného povstania