Svetelná fontána, mini železný hasič aj seriózne zápolenie. Hasiči si v Polomke opäť zmerajú sily

Svetelná fontána, mini železný hasič aj seriózne zápolenie. Hasiči si v Polomke opäť zmerajú sily
Redakcia 28. júna 2017

Občianske združenie HASIČ Vás srdečne pozýva na X. ročník nočnej hasičskej súťaže zároveň 5.ročník Memoriálu Michala Oceľa O putovný pohár Michala Oceľa

1. júla 2017 – sobota o 22:00 na futbalovom ihrisku v Polomke
 • Usporiadateľ: DHZ Polomka, Obec Polomka , OZ Hasič
 • Kategórie: Športová: (nad 1500 ccm) – muži, ženy
 • Klasika: (do 1500 ccm)- muži,ženy
 • Veteráni : na objeme mašiny nezáleží, ale súčet rokov súťažiacich musí presahovať hranicu 250 rokov
 • Plameň: vek 16 r. v deň súťaže nemôže súťažiaci dosiahnuť 17rokov

Program:

 • 11:00- gastrofestival vo varení kotlikového gulášu
 • 15:00 – súťaž hasičskej mládeže “Plameň” v požiarnom útoku svodou v zmysle súťažného poriadku DPO SR platného od 1.1.2015 – s výnimkou nemusí byť použitý pretlakový ventil
 • 16:00 – mini železný hasič
 • 17:00 ukážky spôsobov hasenia
 • 19:00 Vystúpenie skupiny Retro
 • 20:00 – 21:00 – predpokladaný príjazd hasičských jednotiek a prezentácia
 • 22:15 – hasičská fontána
 • 22:30- hasičské útoky
 • 2:00 – predpokladaný záver a vyhodnotenie súťaže

Žrebovanie tomboly počas prípravy družstiev

Štartovné: 7 € na jedno hasičské družstvo bez stravy

Organizačné pokyny:

Súťaže sa môžu zúčastniť družstvá, ktoré sa zaregistrujú v registrácií, mailom alebo telefonicky nahlásia počet družstiev do 30. júna 2017 do 20.00 hodiny. O spustení registrácie Vás budeme informovať, e – mailom : [email protected], telefonicky na čísle 0908 213 103.

Pri prihlasovaní uviesť, ktoré štartovné čísla DHZ požaduje a záväzný počet stravy. Družstvá, ktoré sa prihlásia po stanovenom termíne budú zaradené na záver štartovnej listiny. Stravné v prípade nahlásenia vopred, telefonický alebo mailom len na vyššie uvedených kontaktoch, bude 2 €/1porcia, pri zakúpení v bufete alebo pri registrácií bude 2,50€. Strava bude podávaná v priestoroch súťaže.

Výzbroj:

Náradie na požiarny útok sa skladá z:
– 1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu bez viečka
– 2 ks nasávacie hadice s dĺžkou 2,5 m (±10 cm) vrátane koncoviek, priemer 110 mm so skrutkovým spojením
– 1 ks sací kôš s priemerom 110 mm so spätnou klapkou alebo ventilom bez úprav
– 1 ks rozdeľovač s ľubovoľnými ventilmi bez úprav
– 2 ks hadíc B priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou
plochej hadice 113 mm
– 4 ks hadíc C priemer 52 mm izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou
plochej hadice 79 mm
V kategórií šport sú povolené športové hadice
– 2 ks hadíc B priemer 65/63mm, izolovaných s dĺžkou 20m m (±1 m), s minimálnou šírkou
plochej hadice 100 mm
– 4 ks hadíc C priemer 42/38 mm izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou šírkou
plochej hadice 65/62 mm
Hadice sa merajú voľne položené bez naťahovania.
– 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm (±0,1 mm), dĺžky 40 − 50 cm, celokovové
– 2 ks kľúče na polospojky

Výstroj: Oblečenie jednotné, prilba povinná, opasky podľa uváženia

Pravidlá:

Súťaž bude prebiehať podľa pravidiel DPO („hurá systém“)
• Štart z kľudu (povely – na miesta, pripravte sa_pozor_ štart)
• Na požiadanie smie odštartovať družstvo jeden člen alebo veliteľ družstva
• Družstvu je umožnený iba 1x opakovaný štart
• Pri štarte na fotobunku sa nekontroluje pohyb a predčasný štart
• Kôš musí byť ihneď po ukončení útoku alebo na povel rozhodcu vytiahnutý z nádrže a musí byť po vytiahnutí naskrutkovaný na savici.
• Savica zo základne môže presahovať max. polovicu svojej dĺžky, ostatné náradie nesmie presahovať okraj základne.
• Stroj môže byť naštartovaný pred zahájením útoku aj počas prípravy na základni.
• Čas na prípravu základne: 4 min.
• Pri akomkoľvek dotyku telom, vybavením prúdara alebo prešľapu čiary výstreku je pokus hodnotený ako neplatný. Naklonenie prúdara alebo presahovanie prúdnice ponad čiaru sa nepovažuje za prešľap.
• Prúdnica pri nástreku sa môže dotýkať zeme.
• Medzi zuby polospojok (na základni) aj medzerou medzi košom a závitmi savice musí prejsť tabuľka o hrúbke 1mm. Pri pochybnosti rozhodcu si pretekár sám vykoná kontrolu medzery tabuľkou
• Sacie vedenie sa vykonáva bez viečka na hrdle PS.
• Ak do ukončenia pokusu nebude mať súťažiaci výstroj kompletnú, bude pokus hodnotený ako neplatný.
• Družstvo si môže požičať max. jedného pretekára z iného družstva vo svojej kategórii.
• Požičaný člen družstva beží v drese svojho družstva.
• Pri nenaštartovaní stroja pri technickej závade má družstvo možnosť po odstránení závady štartovať na konci štartového poradia.
•Nádrž na vodu s objemom 1000 l nebude počas útoku doplňovaná.
•Základňa – drevená podesta
•Povrch súťažnej dráhy je trávnatý, nábeh k základni je 5 metrov.

Súťaž

Súťažiť sa bude na dvoch osvetlených základňach na jedno súťažné kolo , v prípade, že súťažných družstiev bude menej ako 20 súťažiť sa bude na dve kolá, z ktorých sa bude počítať lepší čas.
Protest
Proti porušeniu smerníc a regulárnosti súťaže môže veliteľ HD podať písomný protest veliteľovi súťaže (do 10 minút od ukončenia útoku s vkladom 5 €). Prípustný je len protest týkajúci sa bezprostredne vlastného družstva. Po rozhodnutí o proteste štábom súťaže už nie je možné ďalšie odvolanie.
Každé súťažné družstvo dostane pri štarte darček.
Družstvo muži/ženy s najlepším dosiahnutým časom súťaže obdrží Putovný pohár Michala Oceľa. Hasičské družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste obdržia poháre. Víťaz súťaže je povinní vrátiť Putovný pohár najneskoršie v deň začatím nového ročníka. Ak dôjde k poškodeniu a strate je povinný držiteľ Putovného pohára uhradiť škodu v plnej výške. Putovný pohár je majetkom DHZ Polomka a rodiny Michala Oceľa.

Tešíme sa na Vašu účasť.

FOTO: 4.ročník memoriál Michala Oceľa (OZ HASIČ)