Mesto Brezno a jeho história

Mesto Brezno a jeho história
Redakcia 4. novembra 2019

Najstaršia doposiaľ známa zmienka o meste Brezne, ktoré je metropolou Horehronia sa nachádza v listine panovníka Bela IV. z roku 1265. Mestské privilégia udelil Breznu v roku 1380 uhorský kráľ Ľudovít I. (Veľký) Anjou.  Po prvýkrát bol použitý názov mesta Brezno v listine z roku 1560, ktorou sa riešil spor mesta s okolitými hradnými panstvami. Použil ho Ferdinand I. Habsburský. V roku 1650, za panovania Ferdinanda III. Habsburského, vstúpilo Brezno do spoločnosti slobodných kráľovských miest.

Pohľadnice z rokov 1900 -1930 ZDROJ: Súbor pohľadníc zo zbierok Horehronského múzea

To najzaujímavejšie z histórie

Najstarším hmotným dokladom nájdeným v Brezne a doteraz najväčším tunajším archeologickým nálezom je 14 bronzových náramníc a dve bronzové šálky, časovo zaradené do obdobia 1250 – 700 pr. Kr. Možno ich považovať za jeden z najväčších bronzových nálezov Horehronia; boli náhodne nájdené r. 1882 pri výkopových prácach v lokalite Banisko pri Brezne. V januári 2005 počas výstavby Tesca v Brezne bol odkrytý črepový materiál z väčšieho sídliskového celku datovaného do mladšej doby bronzovej a priraďovaný k lužickej kultúre. Najstarším zachovaným mestským symbolom je pečatidlo zo 17. storočia a mestská zástava z roku 1896, súčasná podoba erbu je známa z roku 1627, kedy boli heraldické symboly popísané v súpise privilégií mesta.

Erb mesta Brezna obsahuje  podobné symboly ako erb panovníckeho rodu Anjouovcov. Nad štítom s ľaliami a pruhmi je postavený obrnený a mečom ozbrojený rytier s nápadnými čiernymi fúzami a bradou, prilbu má zdobenú pštrosími perami. Je to najznámejšia postava breznianskej histórie – Bombura – ozbrojený rytier, ktorému legendy pripisujú zásluhu na záchrane mesta pred Turkami.

Ďalšie bronzové nálezy v Brezne a okolí; sekerka nájdená na námestí v Brezne, listový oštep z Podbrezovej, sekerka z Krámu, bronzové nálezy z hradiska v Nemeckej svedčia o vysokej úlohe bronziarstva neskorej doby bronzovej na strednom Slovensku. Mesto sa začalo formovať na základe baníctva – ťažby drahých kovov, neskôr železnej rudy. V 16.-19.storočí sa v Brezne rozvinula remeselnícka činnosť organizovaná v cechoch a spolu s vyspelým poľnohospodárstvom bola v tomto období hlavným zdrojom obživy miestnych obyvateľov.

V roku 1517 bolo mesto vyrabované a vypálené; ľahlo popolom a s ním aj prvá sakrálna pamiatka – drevený kostol na námestí. Jedným z najčernejších dní v histórii mesta je 9. 4. 1779, kedy pri požiari zhorelo 113 domov, kostol na Dúbravke, fara, radnica, hostinec, pivovar a tri zo štyroch brán mestského opevnenia.

Pohľadnice z rokov 1900 -1930 ZDROJ: Súbor pohľadníc zo zbierok Horehronského múzea

Historický kalendár

 • 10. – 9. stor. pr. Kr. najstarší hmotný doklad o prítomnosti ľudí v blízkosti budúceho Brezna – bronzový poklad ( nájdený v r.1882 počas stavebných prác pri Banisku)
 • 1265 prvá písomná zmienka o území na ktorom mesto neskôr vzniklo
 • 1380 udelenie mestských privilégií Ľudovítom Veľkým (I.) v deň Nanebovzatia Panny Márie (15.8)
 • 1488 udelenie jarmočného práva Matejom Korvínom na 15. augusta ( deň Nanebovzatia Panny Márie)
 • 1491 – 1522 mesto stráca svoju samostatnosť a stáva sa súčasťou hradného panstva
 • 1494 najstarší dodnes zachovaný prepis mestských privilégií
 • 1517 vypálenie mesta Dóciovcami
 • 1560 v rokovaniach o chotárnych sporoch s hradnými panstvami sa poprvýkrát sa objavuje pomenovanie mesta „ Brezno“
 • 1565 vydaný Súpis lesov a banských podnikov na Horehroní Maximiliánom II.
 • 1569 najstarší súpis obyvateľov mesta ( odhad 1000 obyvateľov)
 • 1570 vydaný Maximiliánov banský poriadok
 • 1650 Brezno získava štatút slobodného kráľovského mesta
 • 1670 mesto sa zúčastňuje sprisahania Františka Vešeléniho voči panovníkovi
 • 1694 príchod piaristov do mesta, evanjelici musia odovzdať faru a kostol
 • 1708 – 1716 morové epidémie
 • 1779 zničujúci požiar mesta – Tolerančný patent Jozefa II. deklaroval náboženskú slobodu evanjelikom
 • 1848 reforma mestskej správy – richtára nahrádza mešťanosta a mestskú radu (senátorov) mestskí úradníci – mestský magistrát. Občanov zastupovalo 24 členné mestské zastupiteľstvo (polovicu tvorili najbohatší Brezňania)
 • 1861 mesto schvaľuje prijatie sídla matice Slovenskej
 • 1870 – 1876 mesto sa zaraďuje administratívne do Zvolenskej župy a jeho právomoci z roku1380 postupne prechádzajú na špecializované inštitúcie. Zriaďuje sa ako jeden z jej štyroch okresov (obnovený po 1. sv. vojne v roku 1923, trval do roku 1960 , obnovený až v roku 1996) a stratilo zároveň právo súdenia
 • 1896 výstavba železničnej trate do Brezna
 • 1903 výstavba železničnej trate Brezno – Červená Skala
 • 1910 posledné sčítanie obyvateľstva (4179 obyvateľov) za Rakúsko – uhorskej monarchie
 • 1938 príchod vojenskej posádky do mesta ( zrušená po roku 2000, dnes len vojenské sklady)
 • 31.1. 1945 oslobodenie mesta sovietskymi a rumunskými vojskami

 

Kukni aj : https://kamnahorehroni.sk/breznianske-dominanty/

 

Zdroj:Mesto Brezno

Text: www.brezno.sk