VZDELÁVACÍ KURZ PRE LEKTOROV PRÍRODNÉHO TURIZMU V REGIÓNE MURÁNSKEJ PLANINY

VZDELÁVACÍ KURZ PRE LEKTOROV PRÍRODNÉHO TURIZMU V REGIÓNE MURÁNSKEJ PLANINY
Redakcia 23. marca 2023

Prinášame vám vzdelávací program pre miestnych záujemcov o poskytovanie služieb v prírodnom turizme v regióne Národného parku Muránska planina. Jedná sa o bezplatný ročný kurz v trvaní od 06/2023 – 08/2024 pozostávajúci zo 6 dvojdňových workshopov na témy týkajúce sa: kolobeh prírodného lesa, kolobeh vody a života v nej, jaskyne a história, wildlife a stopárstvo, legislatíva a zásady práce s verejnosťou, zásady bezpečnosti a prvá pomoc.

Kurzy budú prebiehať prevažne v teréne a budú vedené renomovanými odbornými lektormi – špecialistami na jednotlivé témy. Kapacita záujemcov o kurz je obmedzená (15 osob). Počas kurzu záujemcovia získajú veľké množstvo poznatkov nevyhnutných pre kvalitné poskytovanie služieb v prírodnom turizme v regióne NPMP. Súbežne s kurzom vzniknú aj náučné videá na vybrané témy, sada edukačných pomôcok, či digitálne náučné chodníky, ktoré budú nápomocné pri rozširovaní si poznatkov a zároveň uľahčia interpretáciu tém priamo počas terénnych exkurzií.

Dôležité termíny:

  • Pohovory s koordinátormi kurzu – 17. a 18.4.2023 (po 16:00)
  • Prvé informačné stretnutie kurzu – 14.5.2023

Termíny konkrétnych workshopov:

  • Wildlife a stopárstvo – 9.-11.6.2023

Vysvetlenie a poukázanie na každodenné javy, ktoré sa odohrávajú v divokej prírode, poznávanie podstaty pastevno-koristníckych vzťahov a ich vplyvu na ekosystém, demonštrácia a praktické ukážky spôsobov zaznamenávania diania v prírode, vyhľadávanie a poznávanie pobytových znakov. Ochrana a hrozby, ktorým divoka príroda čelí.

  • Kolobeh vody a života v nej – 4.-6.8.2023

Vysvetlenie kolobehu vody v krajine, podstaty zachovania riečneho kontinua, spoznávanie bioty viazanej na vodné prostredie, spoznávania rôznych typov vodného prostredia (stojaté vody, tečúce vody – rieky a potoky, voda v jaskyniach) a aktuálnych hrozieb pre ochranu vodného prostredia.

  • Jaskyne a história – 6.-8.10.2023

Poznávanie života v špecifickom prostredí – v jaskyniach a rôzne formy adaptácie živočíchov na jaskynné prostredie, význam jaskýň pre trvalú existenciu netopierov či iných vzácnych druhov. Spoznávanie histórie Muránskej planiny viazanej na Muránsky hrad a jeho okolie.

  • Kolobeh prírodného lesa – v priebehu roka 2024

Tématika prírodných lesov a pralesov, vrátane vývoja lesov po veľkoplošných narušeniach, s terénnou exkurziou na vybrané lokality s výskytom prírodných lesov a pralesov. Poukázanie na význam mŕtveho dreva v  lese a význam lesov z pohľadu viazania CO2. Vysvetlenie metodík na dendrochronologické analýzy lesných spoločenstiev.

  • Legislatíva a zásady práce s verejnosťou – v priebehu roka 2024

Workshop bude zameraný na zorientovanie sa záujemcov o služby v prírodnom turizmu (hl. sprevádzanie, lektorovanie, exkurzie) v súčasnom a výhľadovom legislatívnom ukotvení prírodného turizmu, zároveň im budú poskytnuté podrobné informácie o aktuálnych možnostiach a procese získavania potrebných povolení pre poskytovanie služieb v národnom parku a jeho okolí. Súčasťou workshopu bude aj problematika práce s verejnosťou s dôrazom na ukážky rôznych foriem výkladu pre rozličné skupiny klientov (deti, mládež, dospelí) s cieľom čo najlepšie zaujať prezentovanou témou.

  • Zásady bezpečnosti a prvá pomoc v teréne – v priebehu roka 2024

Praktická ukážka zásad bezpečného pohybu v horskom teréne a podanie prvej pomoci v horskom teréne, zásady orientácie a navigácie v teréne.

PRIHLÁŠKA TU

🛈 Máte otázky? Kontaktujte organizátora kurzu Lesmír o.z. cez e-mail: [email protected].