Život zasvätený lesu

Život zasvätený lesu
Redakcia 19. júna 2019

Život zasvätený lesu je kniha, ktorá bola venovaná komorskému lesmajstrovi Jozefovi Dekretovi Matejovie (1774 – 1841)

Na Dni stromu 13. 7. 2019 bude pri príležitosti 245. výročia narodenia Jozefa Dekreta Matejovie po prvýkrát prezentovaná nová kniha o tejto významnej lesníckej osobnosti z pera Júliusa Burkovského a Evy Furdíkovej. Kniha, po krátkom exkurze do lesníckych pomerov na Pohroní, prináša súhrn informácií k životu a dielu Jozefa Dekreta Matejovie a podrobne mapuje pamätníky, literárne diela, podujatia a ocenenia, ktoré vzdávajú hold tejto významnej lesníckej osobnosti a zúčastňujú sa tak na budovaní historického povedomia mladších lesníckych generácií.

Prínosom knihy je predovšetkým opätovné, ucelené a čitateľsky pútavé „zviditeľnenie“ historickej osobnosti, ktorá svojimi činmi v oblasti lesného hospodárstva presahuje hranice Slovenska a zaraďuje sa k popredným európskym lesníckym odborníkom. Obohatením obsahu je podrobný archívny výskum v cirkevných matrikách, ktorý realizovala a umožnila včleniť do knihy pani Eva Furdíková. Podarilo sa tak upresniť a v niektorých prípadoch po prvýkrát vôbec publikovať údaje v rodostrome rodiny J.D. Matejovie a rozšíriť informácie o dvoch jeho chovaniciach.
Publikácia je spoločným vydavateľským počinom štátneho podniku LESY Slovenskej republiky a Slovenskej lesníckej komory. Jej prostredníctvom ponúkajú pozitívny a rešpektovaný prirodzený vzor, ktorý svojim životom i prácou dokázal osloviť nielen svojich súčasníkov, ale predovšetkým svojich nasledovníkov v oblasti lesníctva.

Vypracovala: Mgr. Ľubica Miľanová
Vo Zvolene dňa 11. 6. 2019